Tietosuojaseloste

Paja&Bureau Oy:n asiakastietojen tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

 

Paja&Bureau Oy

Korkeavuorenkatu 7, 00140 Helsinki

2737550-7

+358407788932

contact@pajabureau.fi

 

Yhteyshenkilö

 

Nino Hynninen

nino.hynninen@pajabureau.fi

+358407788932

 

Mitä tietoja käsittelemme

 

Rekisteröityneistä tai tilauksen tehneistä asiakkaista keräämme seuraavia tietoja:

 

 • etu- ja sukunimi;
 • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
 • tilaus- ja toimitushistoria;
 • valittu maksutapa ja maksuliikenteesen liittyvät tiedot;
 • mahdollinen asiakaskommunikaatio ja asiakkaan antamat lisätiedot
 • suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot; ja
 • yritysasiakkaiden yrityksen nimi ja y-tunnus.

 

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkokaupan vierailijoista eräitä teknisiä tietoja, joita voidaan joissain tilanteissa pitää henkilötietoina. Tällaisia tietoja ovat:

 

 • IP-osoitteesi;
 • käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi;
 • verkkokaupasta etsimäsi tuotteet; ja
 • sivuhistoria verkkokaupan sisällä.

 

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään

 

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

 • Tilausten, ostotapahtumien ja palautusten käsittely
 • Laskutus
 • Perintä
 • Palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Asiakaskannan tietojen analysointi ja luokittelu kohdennetun viestinnän toteuttamiseksi
 • Kyselyiden kohdentaminen esimerkiksi myynti- tai palvelutapahtuman jälkeen
 • Asiakkaiden mielipiteiden ja näkemysten kerääminen kehittämistarkoituksiin
 • Kirjanpito
 • Rikosten ehkäiseminen ja selvittäminen
 • Oikeusvaateiden laatiminen, puolustaminen ja niihin vastaaminen esimerkiksi rikos- ja vahinkoasioissa sekä kuluttajaoikeudellisissa asioissa
 • Vaarallisten tuotteiden takaisinveto

 

Tietojen säilytysaika

 

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Edellä sanottu koskee esimerkiksi uutiskirjeen tilaustietoa, jonka poistamme viivytyksettä, mikäli ilmoitat uutiskirjeen tilauksen peruutuksesta. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

 

Ostotapahtumiin, palautuksiin ja laskutukseen liittyviä tietoja käsitellään osana Paja&Bureau Oy:n kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Perintään liittyvät tiedot säilytetään keskimäärin neljän vuoden ajan perinnän päättymisen jälkeen. Palaute ja reklamaatioasioiden käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot sekä oikeusvaateisiin liittyvät tiedot säilytetään asian käsittelyn kannalta edellytetyn ajan, joka tyypillisesti ei ylitä viittä vuotta. Elintärkeiden etujen suojaamiseksi, kuten tuotteiden takaisinvetoihin liittyvät tiedot poistetaan viivytyksettä takaisinvedon toteuduttua viranomaisten ohjeistamalla tavalla. Tieto asiakaskyselyiden lähettämisestä, niihin vastaamisesta sekä asiakkaan antamat vastaukset Paja&Bureausta tallennetaan asiakastietoihin ja säilytetään korkeintaan viiden vuoden ajan. Kilpailujen ja arvontojen osallistujalistat poistetaan voittajan valinnan ja/tai arvonnan suorittamisen ja mahdollisen palkinnon luovuttamisen jälkeen. Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä ja niihin vastaamisesta säilytetään yhden vuoden ajan pyyntöön vastaamisesta; tarkastuspyyntövastaukset säilytetään 3 kk vastauksen lähettämisestä.

 

Oikeutesi peruuttaa suostumus

 

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. 

Voit antaa suostumuksesi suoramarkkinointiin viestintäkanavakohtaisesti (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Sinulla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi sekä asiakastutkimukset.

 

Mikäli et anna suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ja kiellät suoramarkkinoinnin postitse ja puhelimitse, lähetämme sinulle vain tilaamiesi tai sinulle suunnattujen palveluiden toteuttamiseksi ja asiakkuuden hoidon kannalta tarpeellista asiakassuhdeviestintää. 

 

Tietoja muista oikeuksistasi

 

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Paja&Bureau käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi, poistetuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

 

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tällainen syy voi esimerkiksi olla kirjanpitolaista johtuva velvollisuus säilyttää tietoa tai tarve säilyttää tilaustietoja mahdollisen takuuilmoituksen todentamiseksi.

 

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

 

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi

 

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, voit lähettää tätä koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle, jonka yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen etusivulla.

 

Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme tiedot tapauksesta riippuen joko salattuna sähköisessä muodossa tai postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuuden.

 

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. 

 

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

 

Henkilötietoja käsittelevät Paja&Bureaun työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää näiden tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Paja&Bureau Oy:n ulkopuolelle muutoin kuin alla kuvatuissa tilanteissa, lainsäädännön niin velvoittaessa, yrityskaupan tai -järjestelyn yhteydessä sekä perintään liittyvissä asioissa.

 

Asiakastietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille seuraavassa kuvatuissa tilanteissa:

 

 • Asiakastietoja voidaan palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisin osin luovuttaa maksupalveluiden tarjoajille, kuten pankeille, luottolaitoksille ja muille maksupalveluja tarjoaville yrityksille.

 

Paja&Bureaun lisäksi asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät Paja&Bureaun palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit Paja&Bureaun lukuun ja toimeksiannon mukaisesti. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi IT-palveluiden toimittajat, jotka mm. huolehtivat järjestelmien teknisestä ylläpidosta, ja yhteistyökumppanit, jotka osallistuvat Paja&Bureaun tuotteiden ja palveluiden toimitusprosessiin. Kun henkilötietojen käsittelyssä on kyse tietojen käsittelystä Paja&Bureaun lukuun, sitoo yhteistyökumppania Paja&Bureaun asettama vaitiolovelvollisuus, eikä yhteistyökumppanilla ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmannelle tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin Paja&Bureaun toimeksiannon toteuttamiseen.

 

 Paja&Buraun asiakastiedon keskeisimpiä vastaanottajia ja/tai käsittelijöitä ovat:

 

 • Maksutapahtumien välittäjä verkkokaupassa: Checkout
 • IT-palvelutarjoajat: Webaula Oy ja Google LLC (Analytics) 
 • Kuljetus- ja postipalvelujen tarjoajat, kuten Posti

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ainoastaan Euroopan talousalueen sisällä.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs

00520 Helsinki

 

Postiosoite: PL 800

00521 Helsinki

 

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

 

Faksi: + 358 9 56 66735

 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Tietojasi ei käytetä tietämättäsi muihin tarkoituksiin 

 

Emme käytä tietojasi muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, jotka ovat yhteensopivia niiden käyttötarkoitusten kanssa, joita varten henkilötiedot alun perin kerättiin, informoimme sinua uusista käyttötarkoituksista sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.